2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, yasama ve yürütme arasındaki ilis¸kilerin daha sagˆlıklı zemine oturtulması, yasama süreçlerinde yürütmenin temsil edilmesi, yasama ve denetim faaliyetlerinin etkinligˆinin daha da artırılması için tüm siyasi partilerin destegˆiyle I·çtüzük'te yapılacak...

07.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:062020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, yasama ve yürütme arasındaki ilis¸kilerin daha sagˆlıklı zemine oturtulması, yasama süreçlerinde yürütmenin temsil edilmesi, yasama ve denetim faaliyetlerinin etkinligˆinin daha da artırılması için tüm siyasi partilerin destegˆiyle I·çtüzük'te yapılacak bir degˆis¸ikligˆin faydalı olacagˆını söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM'nin 2020 yılı bütçesinin sunumunu yapan Bilgiç, 27. dönemde TBMM Bas¸kanlıgˆına 2 bin 332 kanun teklifinin sunulduğunu bildirdi.
Genel Kurul gündemine giren 123 kanun teklifinden 46'sının kanunlas¸tığını, 1'inin de I·çtüzük degˆis¸ikligˆi olduğunu belirten Bilgiç, "2 bin 209 kanun teklifi, ilgili komisyonlardadır. Ayrıca degˆis¸ik konularda 48 TBMM Kararı alınmıs¸tır." dedi.
Denetim faaliyetleri kapsamında; Bas¸kanlıgˆa verilip is¸leme alınan 20 bin 76 önergeden 8 bin 320'sinin cevaplandırıldığını, digˆerlerinin is¸leminin devam ettiğini dile getiren Bilgiç, "Bas¸kanlıgˆa 10 genel görüs¸me önergesi verilmis¸ olup, bunlar Genel Kurul gündeminde yer almaktadır. Yine, Bas¸kanlıgˆa gelip is¸leme alınan 2 bin 56 Meclis aras¸tırması önergesinden 2 bin 1 önerge Genel Kurul gündemindedir. 45 aras¸tırma önergesi, konusuna göre birles¸tirilerek TBMM Genel Kurulunda görüs¸ülüp kabul edilmis¸ ve 6 Meclis aras¸tırması komisyonu kurulmus¸tur." ifadelerini kullandı.
KI·T Komisyonunun, 2011-2014 ve 2015-2016 yılı raporlarını bastırarak milletvekillerine dagˆıttığını, Cumhurbas¸kanlıgˆına gönderdiğini ve web sayfasında yayımladığını aktaran Bilgiç, komisyona sunulan 2017 yılı Sayıs¸tay denetim raporlarının, aralık ayında sunulacak 2018 yılı Sayıs¸tay denetim raporları ile beraber ocak ayı içerisinde görüs¸ülmeye bas¸lanacağını bildirdi.
Bilgiç, 2018 yılı dıs¸ denetim raporları kapsamında Sayıs¸tay tarafından hazırlanarak Bas¸kanlıgˆa sunulan Genel Uygunluk Bildirimi, Dıs¸ Denetim Genel Degˆerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Degˆerlendirme Raporu,? Mali I·statistikleri Degˆerlendirme Raporu,? Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ve ?189 kamu idaresine ilis¸kin denetim raporunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiğini kaydetti.
Bilgiç, "Ayrıca yasama ve yürütme arasındaki ilis¸kilerin daha sagˆlıklı bir zemine oturtulması, yasama süreçlerinde yürütmenin temsil edilmesi, yasama ve denetim faaliyetlerinin etkinligˆinin daha da artırılması için tüm siyasi partilerin destegˆiyle I·çtüzük'te yapılacak bir degˆis¸iklik faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Genel Kurulunda 117 birles¸imde 452 oturum yapıldığı, birles¸imlerde, 789 saat 41 dakika çalıs¸ıldığı ve toplam 33 bin 469 sayfa tutanak tutulduğu bilgisin veren Bilgiç, İhtisas ve Meclis Aras¸tırması Komisyonlarında ise bin 15 saat 46 dakika çalıs¸ıldığını ve toplam 20 bin 763 sayfa tutanak tutulduğunu anlattı.
Dış ilişkiler
İkili ve çok taraflı ilis¸kilerin güçlendirilmesine katkıda bulunma gayesiyle TBMM'nin, digˆer ülke parlamentoları, parlamenter asambleler ve uluslararası kurulus¸larla temaslarını yogˆun biçimde sürdürdüğüne işaret eden Bilgiç, TBMM'nin üye oldugˆu 12 parlamenter asamble ile bölgesel ilis¸kiler, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ile de AB nezdindeki ilis¸kilerin yeni bir hız kazandığını söyledi.
Bilgiç, 2019 yılında TBMM Bas¸kanlıgˆı olarak 150 civarında uluslararası faaliyet gerçekles¸tirildiğini dile getirerek, "Önceki dönemde 132, yeni dönemde ise 144 ülkeyle dostluk grubu kurulmus¸tur. Söz konusu dostluk grupları parlamenter diplomasiyi zenginles¸tirmekte; ayrıca Türkiye'nin etkinlik cogˆrafyasının genis¸lemesine katkı sagˆlamaktadır." diye konuştu.
TBMM'nin, birçok uluslararası faaliyetin yanı sıra, 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Afganistan, Pakistan, Rusya Meclis Bas¸kanları ile Çin Meclis Bas¸kan Yardımcısının katıldıgˆı "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bagˆlantılılıgˆın Güçlendirilmesi Konulu Üçüncü Meclis Bas¸kanları Konferansı"na I·stanbul'da ev sahipligˆi yaptığını hatırlatan Bilgiç, "Toplantı sonunda kabul edilen ortak bir bildiriyle terörle mücadele konusundaki kararlılıgˆımız bir kez daha vurgulanmıs¸tır. Söz konusu ülkelerle is¸ birligˆini kurumsallas¸tırmaya, bölgesel barıs¸ ve istikrara katkı sagˆlamaya yönelik bu giris¸imin bir 'Asamble' kurulmasına dönüs¸mesi için gösterdigˆimiz etkin çaba, önümüzdeki dönemde de devam edecektir." dedi.
Bilgiç, şöyle devam etti:
"TBMM'nin yürüttügˆü çok yönlü parlamenter diplomasinin bir yansıması olarak bu dönemde, Latin Amerika ülkeleri ile is¸ birligˆimiz yeni bir boyut kazanmıs¸tır. Bu çerçevede S¸ili, Kolombiya, Bolivya, Ekvator ve Peru'nun üye oldugˆu AND Parlamentosu ile TBMM arasında 29 Agˆustos 2019 tarihinde Kolombiya'da 'Siyasal Diyalog ve Parlamentolar Arası I·s¸ Birligˆi Çerçeve Anlas¸ması' imzalanmıs¸tır.
Böylece TBMM, AND Parlamentosuna gözlemci üye olarak kabul edilmis¸tir. Söz konusu üyeligˆimiz ile Latin Amerika ülkelerinde, 1915 olaylarına ilis¸kin ülkemiz aleyhine gündeme getirilen mesnetsiz iddiaların önünün alınması yolunda da önemli bir adım atılmıs¸ oldu. Zira 2016 yılında AND Parlamentosu tarafından kabul edilen bir sözde Ermeni soykırımı karar tasarısı, Bogota Büyükelçiligˆimiz ve dönemin Meclis Bas¸kanı I·smail Kahraman'ın ısrarlı giris¸imleri neticesinde bir ay gibi kısa bir süre içerisinde geri çektirilmis¸tir.
Bu dönemde; Asya Parlamentoları Asamblesi (APA), Türk Dili Konus¸an Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Akdeniz I·çin Birlik Parlamenter Asamblesinin (AI·BPA) bas¸kanlıklarını yürütmekteyiz. Ayrıca TBMM, yeni parlamenter forumların kurulmasına da öncülük etmektedir. Bu minvalde, TBMM'nin giris¸imleri sonucunda bölgesel güvenligˆe dönük tehditlerle mücadele etmek ve enerji güvenligˆine yönelik is¸ birligˆini artırmak amacıyla Türkiye, Azerbaycan ve Almanya arasında s¸ahsımın da es¸ bas¸kanı oldugˆu 'Bakü Diyalog ve I·s¸ Birligˆi Platformu' kurulmus¸tur. Söz konusu platformun üye sayısının artırılması ve Parlamenter Asambleye dönüs¸türülmesine yönelik çalıs¸malarımız, Azerbaycan ve Almanya tarafı ile koordineli olarak yürütülmektedir."
Bilgiç, Meclisin son bir yıl içinde yogˆun bir parlamenter diplomasi faaliyeti yürüttüğünü ve Türkiye'nin etkinlik cogˆrafyasının gelis¸iminde ciddi roller üstlendiğini vurguladı.
?- 6 bin 47 yeni kitap
2019 yılında 79 bin 584 okuyucuya kütüphane hizmeti verildiğinin altını çizen Bilgiç, TBMM Kütüphanesi koleksiyonuna 6 bin 47 yeni kitap eklenerek toplam kitap sayısının 320 bin 232'ye, toplam yayın sayısının ise 403 bin 943'e yükseltildiğini bildirdi.
Bu yıl dijitalles¸tirme faaliyetleri kapsamında 276 adet kitabın dijitalles¸tirildiğini ve toplam dijital kitap sayısının 5 bin 453'e ulas¸tığını belirten Bilgiç, "Ayrıca dijitalles¸tirilmis¸ kurum yayınları bas¸ta olmak üzere 2 bin 670 elektronik yayın, TBMM Açık Eris¸im Sistemi üzerinden aras¸tırmacıların hizmetine sunulmus¸tur. Yıl içerisinde Açık Eris¸im Sistemi'nden 204 bin 343 aras¸tırmacı yararlanmıs¸tır." şeklinde konuştu.
Ars¸iv hizmetleri kapsamında; I·stiklal Mahkemeleri ars¸iv belgeleri üzerindeki proje çalıs¸masının devam ettiğine dikkati çeken Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugüne kadar I·stanbul, El-Cezire, Eskis¸ehir, Isparta ve S¸ark I·stiklal Mahkemesi ars¸iv belgeleri kitap olarak yayımlanmıs¸tır. Çalıs¸ma ayrıca internet üzerinden de aras¸tırmacıların hizmetine sunulmus¸tur. Ankara 2 I·stiklal Mahkemesi ars¸iv belgeleri kitap olarak baskıya verilmis¸ olup, digˆer ars¸iv belgeleri de proje kapsamında yayımlanacaktır. I·stiklal Madalyaları ars¸iv belgeleri ile Demokrat Parti Meclis Grubu Müzakere Zabıtları'nın da en kısa sürede internet üzerinden aras¸tırmacıların hizmetine açılması planlanmaktadır."
Bilgiç, 2020 yılı bütçe teklifinin, 2019 yılı bas¸langıç ödenegˆi olan 1 milyar 816 milyon 197 bin liraya göre yüzde 3,8 oranında azalarak, 1 milyar 747 milyon 789 bin lira olduğunu hatırlatarak, "2019'a göre 2020 bütçesindeki 68 milyon 408 bin liralık azalıs¸, Milli Saraylar I·daresi Bas¸kanlıgˆına devredilen 868 personel giderleri ile Yeni Halkla I·lis¸kiler Binasıyla ilgili ödenegˆin 2020 yılı bütçe teklifinde yer almamasından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.
?(Bitti)

Süreyya Sadi Bilgiç, Politika

Kaynak: AA

11.11.2019 22:55:52