Bu Suçu İşleyenler Bir Daha Memur Olamıyor

7 Nisan 2017 Cuma Memur olduktan sonra çeşitli durumlarda göreviniz sizden geri alınıyor. 657 Devlet Memurları Kanunu'nda memurların göreve hangi durumlarda geri dönmeyeceği açık bir şekilde belirtildi. Bazı suçları işleyen ve ihraç edilen memurlar göreve dönemiyor. Peki bu hangi suçlar için geçerli hangi memurlar göreve geri dönemiyor?
1
Haklarında memurluktan çıkarma cezası uygulanmak suretiyle memuriyeti sona erenler bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.
2
Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç), bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.
3
Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde görev yapan memurlar, (ayrılmalarını kurumlarının uygun görmesi hali hariç) yerlerine atanacak olanlar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymadan görevlerinden ayrılanlar, bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.
4
Devletin güvenliğine karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, zimmet suçundan, irtikâp suçundan, rüşvet suçundan, hırsızlık suçundan, dolandırıcılık suçundan, sahtecilik suçundan, güveni kötüye kullanma suçundan, hileli iflas suçundan, ihaleye fesat karıştırma suçundan, edimin ifasına fesat karıştırma suçundan, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan veya kaçakçılık suçundan mahkûm olanlar, bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.
5
16/05/1982 tarihinden sonra memurluktan çekilme ve çekilmiş sayılma hali toplamı iki defadan fazla olanlar (seçimler nedeniyle veya benzeri türde yasal düzenlemeler gereği olan çekilmeler hariç), bir daha memurluğa alınamazlar.
6
Kasten işledikleri suçlardan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, bir daha memurluğa alınamazlar.
6
Yaş haddinden emekli olanlar bir daha memur olamaz.
7
İstekle ya da re'sen emekliye ayrılmış olanlar; (Cumhurbaşkanı tarafından atanma, Başbakan tarafından atanma, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanma, Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atanma halleri hariç) genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına atanamazlar.