Bireysel Emeklilik Yasası Resmi Gazete'de

Bireysel emeklilik sisteminde vergi indirimi sistemi yerine devlet katkısı getiren Bireysel Emeklilik Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandıBireysel emeklilik sisteminde vergi indirimi sistemi yerine devlet katkısı getiren Kanun Resmi Gazete'de...

29.06.2012 11:31 | Son Güncelleme: 29.06.2012 11:31Bireysel Emeklilik Yasası Resmi Gazete'de
Bireysel emeklilik sisteminde vergi indirimi sistemi yerine devlet katkısı getiren Bireysel Emeklilik Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandıBireysel emeklilik sisteminde vergi indirimi sistemi yerine devlet katkısı getiren Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bireysel emeklilik sisteminde katılımcı adına ödenen devlet katkı payı yüzde 25 olacak. Bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının hak kazanılan kısımları, Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf tutulacak. Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı, Gelir Vergisi'nden müstesna olacak.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre hava taşıtlarında GSM veya IMT-2000/UMTS standartlarında veya bu standartlar temel alınarak geliştirilen standartlar çerçevesinde kurulacak ve işletilecek şebekeler üzerinden mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler, aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak ödeyecek. Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan diğer işletmecilerin ve Kurum tarafından hava taşıtlarında mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin Hazine payını eksik ödediğinin veya hiç ödemediğinin tespit edilmesi halinde, bu durumun işletmeciye tebliğini müteakip, Hazine payının ödenmemiş kısmı ile birlikte bu tutara eksik ödeme tarihinden itibaren ödeneceği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek gecikme zammı oranı kadar faizi işletmeci tarafından iki ay içinde ödenecek. Ödemenin süresinde yapılmaması halinde, söz konusu işletmecilerin yetkilendirmesi bir ay içinde Kurum tarafından iptal edilecek ve ödenmeyen tutarlar, Hazine Müsteşarlığının ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru üzerine, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek.

-TEK PRİMLİ YILLIK GELİR SİGORTALARINDAN YAPILAN ÖDEMELERİN TAMAMI GELİR VERGİSİNDEN MÜSTESNA OLACAK-Bireysel emeklilik sisteminde vergi indirimi sistemi yerine devlet katkısı getiren Kanun'a göre katılımcıların, bireysel emeklilik hesaplarına ödenecek devlet katkısı nedeniyle vergi yükümlüğü doğmayacak. Bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının hak kazanılan kısımları, Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf tutulacak. Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı, Gelir Vergisi'nden müstesna olacak.

-İŞVERENLER TARAFINDAN ÜCRETLİLER ADINA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI -

İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacak. Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarın üzerine çıkamayacak. Bakanlar Kurulu bu oranı yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkili olacak.

-PROJESİ SON 5 YIL İÇİNDE DESTEKLENMİŞ KURUMLARA İŞTİRAK EDEN YATIRIMCILAR İÇİN YÜZDE 100 OLACAK-

31 Aralık 2017 tarihine kadar, bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az 2 tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının yüzde 75'ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son 5 yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran yüzde 100 olarak uygulanacak.

-YILLIK İNDİRİM TUTARI 1 MİLYON TL'Yİ AŞAMAYACAK-

Yıllık indirim tutarı 1 milyon TL'yi aşamayacak. İlgili yıl kazancından indirilemeyen kısım, izleyen yıllarda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacak. İki tam yıl elde tutma şartının yerine getirilmemesi halinde, bireysel katılım yatırımcısı indirimi dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılacak. Bu maddeye göre zamanında alınamayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun doğduğu tarihi takip eden yılın başından itibaren başlayacak.

Bireysel katılım yatırımcılarının vergi desteklerinden yararlanabilmesi için, iştirak hisselerini iktisap etmeden önce Hazine Müsteşarlığına başvurarak bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış olması ve lisans kapsamında ortaklık kurdukları kurumlar tarafından yapılacak faaliyetleri beyan etmeleri zorunlu olacak. Bireysel katılım yatırımcıları, iştirak ettikleri kurumun doğrudan veya dolaylı olarak ya da ayrı ayrı veya birlikte hakim ortağı olamayacak. Bireysel katılım yatırımcısı, eşinin, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarının ya da idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ya da nüfuzu altında bulunan kurumlara iştirak edemeyecek.

-BAKANLIK KURULU 31 ARALIK 2017 TARİHİNİ 5 YILA KADAR UZATABİLECEK-

İki yıllık süre şartının yerine getirilememesine neden olan mücbir sebep halleri ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı müştereken yetkili olacak. Bakanlar Kurulu 31 Aralık 2017 tarihini 5 yıla kadar uzatmaya, bu madde kapsamında indirim oranını ve azami indirim tutarını yüzde 50'sine kadar artırmaya ve bu oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak.

7 Ekim 2001 tarihinden sonra akdedilmiş bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleri ile ilgili olarak 2 ay sonra yürürlüğe girecek bu maddenin, emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler üzerinden tevkif edilerek ödenen vergilerin, belirlenen menkul sermaye iradı üzerinden bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlükte olan orana göre hesaplanan tutarı aşan kısmı, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde hak sahiplerince tevkifatın yatırıldığı vergi dairelerine başvurulması ve dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla, red ve iade edilecek. Bu kapsamda açılan davalardan vazgeçilmesi durumunda, idarece de açılmış davalar sürdürülmez, taraflarca herhangi bir masraf ve vekalet ücreti talep edilemeyecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

-BUGÜNDEN İTİBAREN 2 YIL İÇİNDE EMEKLİLİK SÖZLEŞMELERİNİ SONLANDIRAN KATILIMCILAR, 31 ARALIK 2012'YE KADAR DEVLET KATKISI ÖDEMEYECEK-

29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olup bugünden itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31 Aralık 2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için Devlet katkısı ödenmeyecek.

1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme girmiş olan katılımcıların, devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere 1 Ocak 2013 itibarıyla sistemde bulundukları toplam süreye (bu tarihten itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla) üç yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl, sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl, sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenecek.

-KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI-

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16 Nisan 2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil) kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılması amacıyla taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallinde satışı dahil) devir ve teslimi 31 Aralık 2015 tarihine kadar uygulanmak üzere katma değer vergisinden muaf olacak. Bu istisna, aktarılan tutarla orantılı olarak uygulanacak. Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

-HAZİNE, BİREYSEL KATILIM YATIRIMCILARINA LİSANS VERECEK-

Kanun'la, Hazine Müsteşarlığı'nın görevleriyle ilgili Kanuna ek yapıldı. Buna göre eklenen maddeyle, yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve bu maddeye tabi kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlendi. Hazine Müsteşarlığı, kişisel varlıklarını veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişi bireysel katılım yatırımcılarının kapsamını belirlemeye, vergi dahil kamu tarafından sağlanan her türlü menfaati ifade eden Devlet desteklerinden yararlanması amacıyla bireysel katılım yatırımcılarına lisans vermeye ve verilen lisansı iptal etmeye yetkili olacak.

Bu kapsamda, Hazine girişimcilerin bireysel katılım yatırımcıları ile bir araya geldiği bireysel katılım yatırımcıları tarafından kurulan bireysel katılım yatırımcısı ağlarını akredite edecek, lisans sahibi yatırımcıları ve akredite olmuş bireysel katılım yatırımcısı ağlarını izlemeye ve denetlemeye, akredite olmuş bu ağlarla bireysel katılım yatırımcılarının izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işbirliği yapacak. Hazine devlet desteğinden yararlanacak bireysel katılım yatırımcılarının bu kapsamda sermaye aktardıkları anonim şirketlerdeki iştiraklerinin asgari ve azami tutarları ile oranlarını belirlemeye ve bu şirketlerin tabi olacağı hususları düzenlemeye, devlet desteği kapsamına giren sektörleri veya faaliyetleri belirlemeye, bireysel katılım sermayesini desteklemek ve geliştirmek amacıyla düzenleme yapmaya yetkili olacak. Bu arada, bireysel katılım yatırımcıları olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin iştirak yatırımlarının vergi desteklerinden yararlanabilmesi için gerekli usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenecek.

-BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE FİİL EHLİYETİNE SAHİP KİŞİLER KATILACAK-

Bireysel emeklilik sistemine fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilecek. Sisteme katılmak için şirket ile emeklilik sözleşmesi akdedilecek. Emeklilik sözleşmesi; şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşme olacak. Emeklilik sözleşmesi, katılımcı ile bireysel emeklilik sözleşmesi şeklinde veyahut bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı adına bir kuruluş ile grup emeklilik sözleşmesi şeklinde yapılabilecek. Emeklilik sözleşmesine ve emeklilik sözleşmesinde bulunacak hususlara ilişkin esas ve usuller Kurulun görüşü alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenecek.

-ŞİRKET NEZDİNDE KATILIMCI ADINA AÇILAN BİREYSEL EMEKLİLİK HESABINA KATKI YAPILACAK-

Emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, şirket nezdinde katılımcı adına açılan bireysel emeklilik hesabına katkı yapılır. Şirket, katkı paylarını, en geç şirkete intikalini takip eden ikinci iş gününde yatırıma yönlendirmek zorunda olacak. Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde yer alan şartlar çerçevesinde, katkı payını birden fazla fon arasında paylaştırabilecek. Katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep edebilecek. Aktarım talebinde bulunulması halinde şirket, bildirimin ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içinde talebi yerine getirmekle ve birikimlerle birlikte hesaba ilişkin bilgi ve belgeleri aktarmakla yükümlü olacak. Başka bir şirkete aktarım talebinde bulunulabilmesi için şirkette en az bir yıl süreyle kalınmış olması gerekecek. Müsteşarlık, bu süreyi üç yılı aşmamak üzere yeniden belirlemeye yetkili olacak. Öngörülen paylaştırma, aktarım ve yatırıma yönlendirme yükümlülüklerini belirlenen süreler içinde gereği gibi yerine getirmeyen şirket, fon birim pay fiyatı değişikliklerini dikkate alarak bu işlemden dolayı varsa katılımcının birikiminde oluşan parasal kaybı hesaplayacak ve katılımcının hesabına ödeyecek. Katılımcının hesabının bulunmadığı durumlarda ise ödeme doğrudan katılımcıya yapılacak.

-KATILIMCI, SİSTEME GİRİŞTEN İTİBAREN EN AZ 10 YIL SİSTEMDE BULUNMAK KOŞULUYLA 56 YAŞINI TAMAMLADIKTAN SONRA EMEKLİ OLMAYA HAK KAZANACAK-

Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşulu ile ellialtı yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir program dahilinde ödenmesini, tamamının defaten ödenmesini ya da yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilecek. Katılımcının bu madde kapsamında birikimlerin ödenmesini talep etmesi veya başka bir şirket veya hayat sigorta şirketi ile yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapması halinde şirket, katılımcının hesabındaki birikimleri bildirimin ulaşmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde katılımcıya öder veya ilgili şirkete aktaracak.

-KATILIMCINI ÖLÜMÜ-

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde, katılımcının vefat etmesi halinde lehdarı, malüliyet durumunun ortaya çıkması halinde ise katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin kendisine ödenmesini talep edebilecek. Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde şirket, bildirimin ulaşmasından itibaren yirmi iş günü içinde katılımcının birikimlerini tamamen ödeyecek. Ancak Müsteşarlıkça belirlenen hallerde katılımcıya sistemden ayrılmadan kısmen ödeme de yapılabilecek. Kısmen ödemeye konu olabilecek birikim oranı ile bu madde kapsamında şirketlerce yapılacak ödemelere ilişkin diğer esas ve usuller Müsteşarlık tarafından belirlenecek.

Öngörülen aktarma ve ödeme yükümlülüklerini belirlenen süreler içinde gereği gibi yerine getirmeyen şirket, fon birim pay fiyatı değişikliklerini dikkate alarak bu işlemden dolayı varsa katılımcının birikiminde oluşan parasal kaybı hesaplayarak katılımcının hesabına ödeyecek. Katılımcının hesabının bulunmadığı durumlarda ise ödeme katılımcının kendisine yapılacak.

-DEVLET KATKISI -

İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 25'ine karşılık gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanacak. Devlet katkısı, Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenecek. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; en az üç yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde 15'ine, en az altı yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde 35'ine, en az on yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde 60'ına hak kazanacak. Bu sürelerin hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınacak.

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanır. Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenecek.

Vefat veya maluliyet hariç sistemden emekli olmadan ayrılan katılımcıların Devlet katkısına ilişkin hesabındaki varsa hak kazanılmayan birikim tutarı genel bütçeye gelir kaydedilir veya katılımcılara yapılacak devlet katkısı ödemesine mahsup edilebilecek. Hak kazanılmayan tutarlarla ilgili mahsuplaşma işlemleri ile bu işlemlerin gerçekleştirilme sürelerine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenecek.

-DEVLET KATKISI KATKI PAYLARININ DOĞRU HESAPLANMASINDAN ŞİRKETLER SORUMLU OLACAK-

Katılımcıların Devlet katkısına esas teşkil eden katkı paylarının doğru hesaplanmasından şirketler sorumlu olacak. Devlet katkısı ve getirileri haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek.

Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16 Nisan 2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil), 31 Aralık 2015 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecek. Belirlenmiş katkı esasına göre yürütülen emeklilik taahhüt planlarından yapılan aktarımlarda ilgili kuruluşun yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilecek.

-KİRA SERTİFİKASI İHRACI-

Kira sertifikası ihracında, bu Kanun kapsamındaki halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, ilgili kurumların görüşleri alınarak alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri mevzuatta yer alan şekil kurallarına tabi olmaksızın tesis etmeye ve bu işlemleri aynı usule tabi olarak yapmak üzere kuruluş, tescil, tasfiye ve işleyişe ilişkin mevzuat hükümlerine bağlı olmaksızın varlık kiralama şirketleri kurmaya veya varlık kiralama şirketleri kurmak üzere kamu sermayeli kurumları görevlendirmeye Bakan yetkili olacak. Bu şirketler söz konusu taşınır ve taşınmazlar ile maddi olmayan varlıklara dayalı olarak, hasılatı Müsteşarlığa aktarılmak üzere yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası ihraç edebilecek. Bu ihraçlara konu olan varlıklar üzerinde, ihracın vadesi süresince ihraç koşullarına aykırı herhangi bir hukuki işlem tesis edilemeyecek. Bu fıkra kapsamındaki işlemlere konu olan kamu varlıklarının kullanımıyla ilgili bakım, onarım, işletme, inşaat ve benzeri iş ve işlemler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılır ve buna ilişkin harcamalar kendi bütçelerinden karşılanacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakan tarafından belirlenecek.

-TÜİK HİZMET BİRİMLERİ 16 DAİRE BAŞKANLIĞINDAN OLUŞACAK-

Kanun'da Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nda (TÜİK) 5 yeni daire başkanlığı kurulmasına yönelik düzenleme de yer aldı. Buna göre kurumun ana hizmet birimleri 16 daire başkanlığından oluşacak. Daire başkanlıklarının isim, görev ve yetkileri Kurumun bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek.

Talep edilen her türlü kayıt ve veri 30 gün içinde verilmemesi veya Kurumun kullanımına açılmaması durumunda ilgili kurum ve kuruluşun üst yöneticileri hakkında idari para cezası uygulanacak. - Ankara

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu, Ekonomi

Kaynak: ANKA

20.02.2020 01:12:45