Dp'nin Milletvekili Aday Listesi

Demokrat Parti'nin (Dp) 22 Temmuz'da Gerçekleºtirilecek Genel Seçimlere Kat?lmas? İçin Yüksek Seçim Kurulu'na (Ysk) Verdi?i Aday Listesi Dp'nin Resmi İnternet Sitesinde Yay?nland?. Liste ºöyle Oluºtu:

Dp'nin Milletvekili Aday Listesi
09.06.2007 06:01 | Son Güncelleme: 09.06.2007 06:01

Demokrat Parti'nin (DP) 22 Temmuz'da gerçekleºtirilecek genel seçimlere kat?lmas? için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi?i aday listesi DP'nin resmi internet sitesinde yay?nland?. Liste ºöyle oluºtu:

ADANA

1. Bekir Sami Daçe 2. ?brahim Cevher Cevheri 3. Nezat ªaºk?n 4. Veli Andaç Durak 5. Figen Toktaº 6. Mehmet ?zlemek 7. Fikret Adamhasan 8. Haydar Çak?ro?lu 9. Gönül Soydan 10. Ayhan Aydo?an 11. Çi?dem Akça 12. Serhan Özcandan 13. Yakup Bulut 14. U?ur Ünald?

ADIYAMAN

1. Mahmut Nedim Bilgiç 2. ?smail Sümer 3. Mehmet Öztekin 4. Fatma Karakuº 5. Hüseyin Kamil Sonsayar

AFYONKARAH?SAR

1. Gültekin Uysal 2. U?ur Türkmen 3. ?smail Aktürk 4. Ceylan Emet 5. Muharrem Uslu 6. Nesrin Çelikbilek 7. ?smail Özdilek

A?RI

1. ªerafettin Aydemir 2. Ali ?hsan Varol . ?smail O?ur 4. Necip Y?ld?r?m 5. ?kram Yaºar

AKSARAY

1. Ömer Gümüºay 2. Servet Ceylan 3. Mevlüt Yol 4. Ömer Uzun

AMASYA

1. Bahad?r Tekeº 2. Ömer Ak?n 3. Gülseren Ertopçu

ANKARA 1. BÖLGE

1. Ayd?n Yard?mc? 2. Ça?r? Erhan 3. Mehmet Aypek 4. Ayla Özbek 5. Tülay Dursun 6. Murat ?nal 7. Hüseyin K?lavuz 8. Tuncer Koca 9. Banu Erkök 10. Birsen Temir 11. Daniye Ebru Tümer 12. Mehmet ?zzet Özcano?lu 13. Enver Ayaz 14. Mahmut Yetim 15. Canan Sönmez

ANKARA 2. BÖLGE

1. Süleyman Tulu? Ok 2. Ayºe ªayl? 3. Serhat Gürp?nar 4. Hac? ªahin 5. Mustafa Ömero?lu 6. Ahmet Kandemir 7. O?ulhan O?ultürk 8. Tayyar Polat 9. ?brahim Toprakkale 10. Mehmet Erºahin 11. Mehmet Fatih Ak?c? Alt?nok 12. Günayd?n Alt?nel 13. Bayram Levent Keser 14. Oya Ç?narl?

ANTALYA

1. Arif Ahmet Denizolgun 2. Nafiz Tan?r 3. Ahmet Kiºtin 4. Figen Çal?kuºu 5. Zekai ?lter 6. Ahmet Ateº 7. Hüsnü Akçal?o?lu 8. Arif Bahçeci 9. Mukaddes Aksoy 10. Ahmet Sar? 11. Bülent Tütüncü 12. Ömer Türker 13. Mustafa Kemal Tongur

ARDAHAN

1. Fatih Rüºtüy?lmaz 2.Orhan Önder

ARTV?N

1. Hüseyin Adnan Çeltikçio?lu 2. Adnan Çorbac?o?lu

AYDIN

1. Ergüven Yakan, 2. Esat Ergüler, 3. Arif Gürdal, 4. Mine Nil Özgen, 5. Y?lmaz Menderes, 6. Zafer Galip Keçelio?lu, 7. Hüseyin Çetin, 8. Ülkü Sevin.

BALIKES?R

1. Haydar Alt?ntaº, 2. Fahrettin Tan, 3. Süleyman Kocab?y?k, 4. Fahrettin Dolar, 5. Hayati Köse, 6. Mehmet Yarma, 7. Yusuf Aymankuy, 8. Mustafa Çoban.

BARTIN

1. Mustafa Yelkenci, 2. Hüseyin Karagül.

BATMAN

1. Faris Özdemir, 2. Ziver Hamito?lu, 3. Abdüllatif Gökdemir, 4. Esen Sar?.

BAYBURT

1. Sinan Köksal, 2. Fuat Bayramo?lu

B?LEC?K

1. Bahri Serhat Atalay 2. Muhittin Erkan Beler

B?NGÖL

1. Faruk Baylaz 2. Hasan Fehmi Gökel 3. Ali Kumuº

B?TL?S

1. Y?lcan Geylani 2. Kerem Marangoz 3. Niyazi Alt?lar 4. Faruk Çaman

BOLU

1. Oktay Türesin 2. Fahrettin Y?lmaz 3. ?rfan Bayar

BURDUR

1. Mehmet Baºaran

BURSA

1. Turhan Tayan 2. Kemal Cantürk 3. Harun Ak?n 4. Ahmet Okur 5. Ali Yekta Er 6. Ahmet Murat Ünal 7. Ferruh Kaya 8. Sedat Canl?soy 9. Y?ld?z Yurttaº 10. Murat Karaman 11. Peyami Ça?lar 12. ?smail An?l 13. Rag?p Ceylan 14. Nedim Özbalaban 15. Ahmet Cem Özkardaº 16. Coºkun Genç

ÇANAKKALE

1. Nevfel ªahin 2. Kemal Sözen 3. Turan Erginbaº 4. Nursevil Aº?k

ÇANKIRI

1.Tu?rul Sidar 2.Yüksel Sönmez 3.Arif Soytürk

ÇORUM

1.U?ur Barl?k 2.Murat Koçak 3.Rafet Ba??röz 4.Do?an Sofrac?o?lu 5.Hacer Hormeb

DEN?ZL?

1.Hasan Kazda?l? 2.Zekeriya Er 3.Mehmet Gözlükaya 4.Latif U?ur Saraco?lu 5.Halil Elitok 6.Yeºim Turan Gürel 7.Emin Okkaya

D?YARBAKIR

1.Mehmet Salim Ensario?lu 2.Abdurrahman Bar 3.Suna Kepolu 4.Abbas Hüseyino?lu 5.Hasan Erdem 6.Hamdullah Güleken 7.Kendal Ak 8.Emin Ayd?n 9.Mehmet Lütfi Gürbüz 10.Mustafa Reºit Burkan

DÜZCE

1.Nemci Hoºver 2.?brahim Can 3.Tuncay ªahin

ED?RNE

1.Rafet Sezen 2.Mehmet Eren 3.Cengiz Babacan 4.Nurhayat Bozkurt

ELAZI?

1.Mehmet Kemal A?ar 2.Mehmet Orhan Pekel 3.Abdülkadir Toluç 4.Sabahattin Bulut 5.Feza Dilek Solmaz K?rc?man

ERZ?NCAN

1.Ahmet Korkmaz 2.Tekin Temel 3.Ali Osman Çetiner

ERZURUM

1.U?ur Güzel 2.Abdulkadir Ayd?n 3.Seyfettin Yaz?c? 4.Bülent Güven 5.Remzi Özgen 6.?brahim Erkan Kad?o?lu 7.Leyla Mutlutürk

ESK?ªEH?R

1.Mehmet Orhan Kesiko?lu 2.Halil Ünal 3.Tahir Üsküdar 4.Mustafa Bar?º 5.Fuat Yahºi 6.Gönül Do?rucan Ergino?lu

GAZ?ANTEP

1.Kamil Yaºar Turan 2.Ahmet ªahap Ünlü 3.Mehmet U?ur K?l?ç 4.Yaºar Kaleo?lu 5.Aysel ªerafettino?lu 6.Mehmet Hayri Özüzümcü 7.Ça?r? Sökücü 8.Asuman S?vaç?gil 9.Sad?k Aydo?an 10.Ali Arif Aktürk

G?RESUN

1.Yavuz Selim Baºar 2.Ali Kara 3.Haldun Gedikali 4.Erdem Ekºi 5.Bayram Usta

GÜMܪHANE

1.?smail Taºtan 2.Halis Parlak

HAKKAR?

1.Mehmet Necip Zeydan 2.Abdurrahman Keskin 3.Hasan Çiftçi

HATAY

1.Nurettin Tokdemir 2.Yahya Bulgurcu 3.Mehmet Vehbi Deboo?lu 4.?brahim Yalç?n 5.Muammer Öcal 6.Saadet Özmen 7.Abdulkadir Akgöl 8.Bestami Teke 9.Hüseyin Gökçe 10.Zerrin Yalç?n

ISPARTA

1.Ertekin Durutürk 2.Metin Çelik 3.Halim K?yak 4.Z. Merve K?m?ll? 5.?smail Akyol

?ÇEL

1.Hasan Hilmi Sar?o?lu 2.Veysel Sar? 3.Melek Atalay 4.Nuri Taner 5.ªerife Ar?c? Y?ld?z 6.Mehmet Bolat 7.Mehmet Erdal 8.Celalettin Ç?plak 9.Lütfi Sar? 10.Zeynel Abidin Levent 11.Fatih Dölek 12.Hatice Kaleli Babao?lu

?STANBUL 1. BÖLGE

1.Saadet Nevval Sevindi Çal?ºkan 2.Faik ?çmeli 3.Tevfik Alt?nok 4.Belgin Akol 5.Üzeyir Özeyrano?lu 6.Vedat Bayram 7.?brahim Fiºek 8.Abdüsselam Furkan Barutçu 9.Sefer Baylan 10.Kamuran Kamile Dikbaº 11.Osman Poyraz 12.Mustafa ?lter Özdil 13.Abdurrahman Aç?kgöz 14.Hasan Sacit Ertu? 15.Altan Ediº 16.Ali Kemal Y?lmaz 17.Ahmet Ünal ?nce 18.Mehmet Oktay Arma?an 19.Harun Özdemir 20.Kemal Hana?as? 21.Songül Sekmen 22.Ferda ªar 23.Ülker Bulut 24.Yüksel Türko?lu

?STANBUL 2. BÖLGE

1.Celal Adan 2.Ömer Bal?bey 3.Saffet P?nar Eczac?baº? 4.Ayºe Binhan O?uz 5.Dursun Ça?layan 6.?brahim Güler 7.Ali Kemal Aksoy 8.Hatice Bayram 9.Osman Tan?k 10.Abdullah Silahyürekli 11.Arzu Yükselen 12.Mehmet Özdemir 13.?msek Savaº 14.Efrin Ba? 15.Süleyman Aksoy 16.Gülderen Iº?k 17.Hasan Mutlu 18.Mehmet Celal Palal? 19.?zzet Gaye Gökemre 20.Hatice Çi?dem Erim 21.Özlem Çetin

?STANBUL 3. BÖLGE

1.Mehmet Nüzhet Kandemir 2.Orhan Keçeli 3.Birol Özcan 4.Necdet Menzir 5.?brahim Hakk? Öztürk Akhan 6.Salih Yaz?c? 7.Salim Korkmaz 8.Yusuf Turan Alt?no?lu 9.Yüksel Baºalmaz 10.Hamdi Öz 11.Hüseyin Reºit Öz 12.Müslüm Hamaz 13.Recayi ?senkul 14.Cemil Kaya 15.Selma Akbay 16.Yahya Batur 17.Kebire Bayraktaro?lu 18.Sariye Arslan 19.Ruhi Bayaz?t 20.Ekrem Cihaner 21.Fesih Çelik 22.Mahmut Melih Devecel 23.Hasan Dönmez

24.Arzu Engin 25.Halil Hayri Erça?

?ZM?R 1. BÖLGE

1.Iº?lay sayg?n 2.Necip Kalkan 3.Fatih Dalan 4.Serdar Y?lmaz 5.Aysel Öztezel 6.Metin Dökmeciler

7.Güler Aslan 8.Bülent K?r?lmaz 9.Bora Akseki 10.ªerife Tülin Diºlen 11.Perihan Genç 12.Ali ªenol

?ZM?R 2. BÖLGE

1.Burhan Özfatura 2.Emin Dinleten 3.Cevat K?rkp?nar 4.Ahmet Kocaa?a 5.Behice Y?ld?zünsal 6.?brahim Muhsin Erdem 7.Refik Diker 8.Tansu Turgut 9.Mustafa O?uz Tosunlar 10.Gül Erzeybek 11.Recep Taºyakan

KAHRAMANMARAª

1.Halil Aslan 2.Tahsin Türkçapar 3.Mustafa Evliya 4.Cafer Güçlü 5.Seylan Yaz 6.Bertan Do?an 7.Gülayºe Yetmez

8.Mehmet Sait Yard?mc?

KARABÜK

1.Mehmet Çiftçi 2.Enver Tümen 3.Özlem Urganc?o?lu

KARAMAN

1.Ömer Karak?ºla 2.Necati Akp?nar 3.Senan Tuna

KARS

1.?lhan Aküzüm 2.Mirze Çelik 3.Mikail Akbay

KASTAMONU

1.ªebnem G. K?saparmak 2.Haluk Y?ld?z 3.Yücel Yazkan 4.Mümtaz Yücel

KAYSER?

1.Mustafa Eraslan 2.Çoºkun Ar?k .Nejla Erdo?an 4.Mümtaz Y?ld?r?m 5.Mehmet Bayrakl? 6.Zuhal Gözüküçük

7.Do?an Güven 8.Mualla Gürses

KIRIKKALE

1.Ömer Faruk Il?can 2.Mahir Y?lmaz 3.Kudret Baºtu? 4.Gürsoy Topsoy

KIRKLAREL?

1.Mustafa Nalbant 2.Murat Köseo?lu 3.Fahrettin Özün

KIRªEH?R

1.Ramazan Mirzao?lu 2.Bilal Iº?kl? 3.Arif Kaplan

K?L?S

1.Mehmet Vak?f ªarkbay 2.Mehmet Sever

KOCAEL?

1.Cengiz Özdemir 2.Murat Aktürko?lu 3.Bekir Usta 4.Ercüment ªahin 5.Nadir Arif Aº?k 6.Ayºe Yüce 7.Adnan Koç 8.Serdar Kaman 9.Baºak Saral

KONYA

1.Recep Konuk 2.Nazmi S?r?t 3.Süleyman ªenol 4.Hac? Ahmet Kart 5.Mine Karan 6.Nafiz Dönmez 7.Özkan Taºp?nar 8.Ali Seçmen Çevik 9.Mehmet Da?l? 10.Necati Ye?eno?lu 11.Ziya ªifa 12.Hasan Polat 13.Ahmet Vejdi Ç?nar 14.Ali Küçükcivil 15.Mustafa Altun?º?k 16.?mdat Yücel

KÜTAHYA

1. Ahmet ªanl? 2. Y?lmaz Durmaz 3. ?brahim Aya6ºl? 4. Yüksel Tüysüz 5. Aslan Ateº 6. Hasan H?fz? Göncü

MALATYA

1.Mahmut Y?ld?r?m 2.Feramuz Tosun 3.Nihal Berkin 4.Nezihe Kargin 5.Eyfer Erkan 6.Salih Taº 7.Nejla Çitil Tufan

MAN?SA

1.Zeynel Balk?z 2.Ahmet Dutlulu 3.?lter Yüksel 4.Hüseyin Soygür 5.Naci Ak?n 6.Nihat Onbaº?o?lu 7.Hesna Day?o?lu 8.Nesrin Falay 9.Murat Uludemir 10.H. ?brahim Do?an

MARD?N

1.Veysi ªahin 2.ªehmus Gökçen 3.Mehmet Feridun Çeçen 4.Abdulrezzak Da? 5.Sema Karakoç 6.?zzettin Erol

MERS?N

1.Hasan Hilmi Sar?o?lu 2.Veysel Sar? 3.Melek Atalay 4.Nuri Taner 5.ªerife Ar?c? Y?ld?z 6.Mehmet Bolat 7.Mehmet Erdal 8.Celalettin Ç?plak 9.Lütfi Sar? 10.Zeynel Abidin Levent 11.Fatih Dölek 12.Hatice Kaleli Babao?lu

MU?LA

1.Mustafa Toklu 2.Latif Sak?c? 3.?rfettin Akar 4.Saliha Oktay 5.Ferhat Toker 6.Mustafa Buldanl?

MUª

1.Mehmet Emin ªimºek 2.Fehmi Coºkun 3.Tahsin K?l?ç 4.Ercan Aktaº

NEVªEH?R

1.Ahmet Esat K?rato?lu 2.Zafer Salg?n 3.Murat Boz

N??DE

1.Naim Osmanerem 2.Atila Y?ld?z 3.Radiye Cankürtüncü

ORDU

1.Fad?l Ünver 2.Süha Topalo?lu 3.Hayrullah Ulusoy 4.Mehmet Y?ld?r?m 5.Ali Hikmet Bac?o?lu 6.Arslan Yüksel 7.Emine Karaman

OSMAN?YE

1.?brahim Karayi?it 2.Abdulkadir Sar? 3.Ahmet ªanal 4.Alpaslan Yücel

R?ZE

1.Köksal Toptan 2.Birsen Uzunhasano?lu 3.Zelkif Akgül

SAKARYA

1.Nevzat Ercan 2.Enver Toço?lu 3.Ali Dünya 4.At?f Çetin 5.Yaºar Z?mba 6.Gündüz Kadir Gençcan

SAMSUN

1.Suna ªükran Vidinli 2.Cemal Aliºan 3.Sefer Peker 4.Fahrettin Canpolat 5.Mustafa Mercan 6.Fazl? Kartal

7.P?nar Güçhan 8.H. Feraye Keleºo?lu Kefeli 9. Köksal Piyade

S??RT

1.Hadi Bilen 2.Hayrettin Akgün 3.Orhan Kiverlio?lu Aksoy

S?NOP

1.Yaºar Topçu 2.Hasan Vehbiersoy 3.Ali Dalk?l?ç

S?VAS

1.Hüsnü Yusuf Gökalp 2.Mustafa Tamer 3.Yahya Koç 4.Necati Canbek 5.Mustafa Çelik 6.Muammer Sözübek

ªANLIURFA

1.Sedat Edip Bucak 2.Kemal K?l?ç 3.Hidayet ªenbayram 4.Mehmet Atilla 5.Hüseyin Korkmaz 6.Mustafa Büyükler 7.Perihan Ça?lar 8.Feridun Öncel 9.Fehime Bezirgan 10.Sabri Sabuncu 11.Hasan Hilmi Kaya

ªIRNAK

1.MEHMET TATAR 2.ABDURRAHMAN ABAY 3.HASAN TON?

TEK?RDA?

1.Enis Sülün 2.Müjdat Güler 3.Tufan Y?ld?r?m 4.Halil ?brahim Aydemir 5.Seven Y?lmaztürk

TOKAT

1.Recep Bay 2.Mehmet Tucuk 3.Ömer Faruk Altuntaº 4.Muammer Ketme 5.Muhsin Aln?aç?k 6.Abdullah Göktürk 7.Necla Yaprak

TRABZON

1.Eyüp Aº?k 2.Mehmet Çak?ro?lu 3.Bekir Bülbülo?lu 4.Hatice Öztürk 5.Atilla Ataman 6.Ziya Usta 7.Oktay Konak

8.Hüseyin Ayaz

TUNCEL?

1.AYªE ÖZDEM?R 2.HIDIR MOR

UªAK

1.DALYAN ÖZDEM?R 2.YILMAZ BAªER 3.NURAY SALICI

VAN

1.?skender Ertuº 2.Abdulkerim Kulaz 3.Bülent Erdinç 4.ªevket Aktaº 5.Nuriz Karahan 6.?lhami Gültepe 7.Mehmet Ça?atay Sungur

YALOVA

1.Yakup Bilgin Koya6çal 2.Mesut Cesur

YOZGAT

1.Taner Demirer 2.Nuri Efe 3.Ömer Y?ld?z 4.Yavuz Erbaº 5.Salih Türk 6.Hilmi Taºg?n

ZONGULDAK

1.Ali Uzun 2.Halil Posb?y?k 3.Dursun Alt?parmak 4.Hayrettin Soytaº 5.Rafet K?l?ç

(TB-KK-KK-Y)

Kaynak: İHA

Etiketler: , Haber
Haberler››Politika››Dp'nin Milletvekili Aday Listesi - Haberler