Foto Galeri Foto Galeriler Resimler

Kıyamet Alametleri

25 Mayıs 2011 Çarşamba
1

Bakın Kuran-ı Kerim'deki ayetlerde kıyamet alametleri nasıl yer almış...

2

Kahtân´dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi. (Buhârî, Fiten, 23)

3

Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VIII, 341; Müslim, Fiten, 79-82).

4

Cinâyetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).

5

Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25).

6

Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25).

7

İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4).

8

İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17).

9

Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31).

10

Hicaz´da bir ateşin çıkarak Busra´da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).

11

Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1).

12

İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-

13

KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ BAŞLICA ŞÖYLE SIRALANABİLİR: İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).

14

YER ÇÖKÜNTÜLERİ OLMASI: Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet´in büyük alametlerindendir (Müslim, Fiten, 39).

15

BÜYÜK ATEŞİN ÇIKMASI: Yemen´den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi (Müslim, Fiten, 39).

16

Ebu Davud ve Tirmizi´nin Sünen´lerinde yeralan bazı hadislere göre Mehdî´nin çıkması da Kıyâmet´in büyük alametlerindendir (Sünen-i Tirmizî, IV, s.1-93: Sünen-i Ebu Davud, N. Şr. M.Abdul Hamid IV, 100, 106). Hz. Peygamber (s.a.s), Kıyâmetin kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu hadislere göre Kıyâmet kopmadan önce mü´minlerin ruhları alınacak ve onların âhirete göçmeleri sağlanacaktır (Buhari, Fiten, 5; Müslim, imare, 53).

17

YE'CUC VE ME'CUC'ÜN ÇIKIŞI: Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak 'yeryüzünde bozgunculuk yapacak' (el-Kehf, 18/94) olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur (Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur´an Dili, IV, 3288). Hz. ZülKarneyn´in önlerine yaptığı seddin yıkılarak (el-Enbiya, 21/96) açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir

18

HAZRETİ İSA (A.S.)'NIN İNMESİ: Ehl-i sünnet itikadına göre Kıyâmetin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, hristiyanları İslâm´a davet edecek, Deccâl´i öldürecek, Hazreti Peygamber (s.a.s)´in şerîati ile hükmedecektir (Buhârî, Büyû, 102; Müslim, İmân, 242-247).

19

GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI: Güneş batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307; Müslim, Fiten, 118).

20

DABBET-ÜL ARZ'IN ÇIKIŞI: Kıyâmet´ten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı 'yer hayvanı' demektir. Kur´an-ı Kerim´de 'Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan (dâbbe) çıkarırız ki o, onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler' (en-Neml, 27/82) buyrulmaktadır.

21

DUHAN'IN ÇIKIŞI: Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir (Müslim, Fiten, 39). Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü´minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.

22

KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ İSE HADİS-İ ŞERİF'TE TOPLU OLARAK ZİKREDİLİR: Huzeyfetu´l-Gifarı (r.a)´den rivayet edilmiştir: Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize 'Ne konuşuyorsunuz?' dedi. Biz de 'Kıyâmet gününden konuşuyoruz' diye cevap verdik. Hazreti Peygamber 'Şüphesiz on alâmet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır' dedi ve 'Deccâl´i, dumanı(duhan), Dâbbetü´l-arz´ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa (a.s.)´ın yere inmesini...

23

2005- BATI'DA YER BATMASI “On alamet görülmeden kıyamet kopmayacaktır; ... Biri doğuda, biri batıda, bir diğeri de Arap Yarımadası´nda meydana gelecek yere batma hadisesi...' (Müslim, Fiten, 39) ABD´nin Meksika Körfezi´nde yaşanan Katrina Kasırgası´nın meydana getirdiği büyük yıkım, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)´in haber verdiği bir diğer kıyamet alametini, 'Batıdaki Yere Batış'ı akıllara getirmektedir.

24

2004- DOĞU'DA YER BATMASI “On alamet görülmeden kıyamet kopmayacaktır; ... Biri doğuda, biri batıda, bir diğeri de Arap Yarımadası´nda meydana gelecek yere batma hadisesi...' (Müslim, Fiten, 39) Peygamber Efendimiz (sav)´in haber verdiği kıyamet alametlerinden bir tanesi, 'doğu tarafında gerçekleşecek olan yere batma' hadisesidir. Bu alametin büyük bir kara parçasının ya da insan topluluğunun ortadan kalkması, yeryüzünden yok olması anlamına gelmesi muhtemeldir.

25

2003- IRAK'IN YENİDEN YAPILANDIRIMA “…Irak´a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak´taki masum insanlar Şam´a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır.” (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 254) Hadiste Irak´ın yeniden inşa edileceğine dikkat çekilmektedir. Önce İran-Irak Savaşı, daha sonra Körfez Savaşı, son olarak da 2003´teki Irak Savaşı´nın ardından, Irak´ta pek çok şehir yerle bir olmuştur.

26

2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı sırasında Irak ordusunun büyük bir kısmının neredeyse birdenbire ortadan yok olması savaşın en dikkat çekici olaylarından biriydi. Birçok gazete ve televizyonda, Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen yaklaşık 60.000 kişilik ordunun ve Fedailer olarak bilinen yaklaşık 15.000 Iraklı askerin kaybolması haber olarak yer aldı.

27

2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı sırasında Irak ordusunun büyük bir kısmının neredeyse birdenbire ortadan yok olması savaşın en dikkat çekici olaylarından biriydi. Birçok gazete ve televizyonda, Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen yaklaşık 60.000 kişilik ordunun ve Fedailer olarak bilinen yaklaşık 15.000 Iraklı askerin kaybolması haber olarak yer aldı.

28

2003-IRAKLILARIN PARASI KALMAYACAK 'Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak.' (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 45) Ahir zaman ve dolayısıyla Hz. Mehdi´nin çıkış alametlerinden biri de Iraklıların parasının değer kaybetmesidir. Bu hadis iki ayrı duruma işaret ediyor olabilir. Bunlardan birincisi, İran-Irak ve Körfez Savaşı sonrasında Irak´ta yaşanılan ekonomik çöküntüdür.

29

2003- IRAK HALKI ŞAM VE KUZEYE KAÇAR 'Masum ve temiz Irak halkı Şam´a kaçar.' (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s. 210) 2003 senesinde Irak Savaşı başlamadan hemen önce onbinlerce Iraklı´nın, Suriye başta olmak üzere çeşitli ülkelere göç etme çabaları bu hadisteki olayla büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu konuyla ilgili de çeşitli haber ve resimlere medyada yer verilmiştir.

30

2003- IRAK VE ŞAM'A AMBARGO 'Öyle bir zaman yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz (ölçek), bir dirhem (bir ağırlık ölçüsüdür) sevk olunmayacak'. Dedik ki: 'Bu kimden dolayı olur.' Dedi ki: 'Acemler (´Arap olmayanlar) bunu men´ ederler.' Sonra dedi: 'Şam ahalisine bir dinar, bir müdy (kile, bir ölçü birimidir) sevk olunmayacak'. 'Bu kimden dolayı olur' dedik. 'Rumlar´dan dolayı' dedi.

31

2003- BAĞDAT'IN ALEVLERLE YOK EDİLMESİ “Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir...” (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177) 2003 Irak Savaşı´nda, savaşın ilk gününden itibaren Bağdat, en yoğun bombardımana tutulan şehirlerden biri olmuştur. Ağır bombardıman, geceleri Bağdat´ın tıpkı hadiste haber verildiği gibi alev alev yanmasına neden olmuştur.

32

Hadislerde belirtildiği gibi 1986 yılında (Hicri 1406´da) yani 14. yüzyıl başlarında 'Halley' kuyruklu yıldızı Dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak, ışıklı bir yıldızdır.

Paylaş
Yorumlar
Yeni Medya Elektronik A.Ş