Kıyamet Alametleri

15 Mart 2010 Pazartesi
1

Kahtân´dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi Buhârî, Fiten, 23).

2

Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VIII, 341; Müslim, Fiten, 79-82).

3

Cinâyetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).

4

Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25).

5

Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25).

6

İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4).

7

İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17).

8

Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31).

9

Hicaz´da bir ateşin çıkarak Busra´da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).

10

Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1).

11

İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)).

12

İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).

13

YER ÇÖKÜNTÜLERİ OLMASI: Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet´in büyük alametlerindendir (Müslim, Fiten, 39). Hz. Peygamber (s.a.s), Kıyâmetin kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu hadislere göre Kıyâmet kopmadan önce mü´minlerin ruhları alınacak ve onların âhirete göçmeleri sağlanacaktır (Buhari, Fiten, 5; Müslim, imare, 53).

14

BÜYÜK ATEŞİN ÇIKMASI: Yemen´den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi (Müslim, Fiten, 39).

15

Ebu Davud ve Tirmizi´nin Sünen´lerinde yeralan bazı hadislere göre Mehdî´nin çıkması da Kıyâmet´in büyük alametlerindendir (Sünen-i Tirmizî, IV, s.1-93: Sünen-i Ebu Davud, N. Şr. M.Abdul Hamid IV, 100, 106). Hz. Peygamber (s.a.s), Kıyâmetin kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu hadislere göre Kıyâmet kopmadan önce mü´minlerin ruhları alınacak ve onların âhirete göçmeleri sağlanacaktır (Buhari, Fiten, 5; Müslim, imare, 53).

16

YE'CUC ve ME'CUC'ÜN ÇIKIŞI:Kıyâmeten önce çıkarak yeryüzünde bozgunculuk yapacak olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur(M.Hamdi Yazır,Hak Dini Kur´an Dili). Hz. ZülKarneyn´in önlerine yaptığı seddin yıkılarak (el-Enbiya, 21/96) açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir (M.Hamdi Yazır, a.g.e., IV, 3291, 3374; Buhârı, Enbiyâ, 7; Müslim, Fiten, 1,2).

17

HAZRETİ İSA (A.S.)'NIN İNMESİ: Ehl-i sünnet itikadına göre Kıyâmetin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, hristiyanları İslâm´a davet edecek, Deccâl´i öldürecek, Hazreti Peygamber (s.a.s)´in şerîati ile hükmedecektir (Buhârî, Büyû, 102; Müslim, İmân, 242-247).

18

GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI: Güneş batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307; Müslim, Fiten, 118).

19

DABBET-ÜL ARZ'IN ÇIKIŞI: Kıyâmet´ten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı "yer hayvanı" demektir. Kur´an-ı Kerim´de "Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan (dâbbe) çıkarırız ki o, onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler" (en-Neml, 27/82) buyurulmaktadır.

20

Hz. Peygamber Dâbbetü´l-arz hakkında "Çıkacak olan kıyâmet alametlerinden ilki, güneşin batı tarafından doğması ile, bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dâbbenin (hayvanın) zuhurudur. Bu iki alametten biri, arkadaşından evvel olur. Akabinde diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir" (Müslim, Fiten, 118) buyurmuştur.

21

DUHAN'IN ÇIKIŞI: Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir (Müslim, Fiten, 39). Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü´minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.

22

DECCAL'İN ORTAYA ÇIKIŞI: Deccâl, kıyâmette zuhur edecek yalancı bir kişidir, İslâm Dini´ni ve müslümanları ifsad edip, kötülüğe ve bozgunculuğa sevketmek isteyecektir.

23

Deccal´in sağ gözünün kör olduğu, iki gözünün arasında "kâfir" yazdığı, çocuğunun olmadığı, Medine´ye ve Mekke´ye giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde kırk gün kalacağı, bu süre içerisinde istidrac türünden bazı olağanüstü olaylar göstereceği, daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan Hz. İsa´nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği sahih hadislerde belirtilmiştir (Buhârı, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 37, 39, 40, 91, 101, 110, 112).

24

Hazreti Peygamber "Şüphesiz on alâmet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır" dedi ve "Deccâl´i, dumanı(duhan), Dâbbetü´l-arz´ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa (a.s.)´ın yere inmesini, Ye´cûc ve Me´cuc´u, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen´den çıkarak insanları Mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi" (Müslim, Fiten, 39). Kıyâmetin bu on büyük alameti başka hadislerce ya da İslâm bilginlerince şu şekilde açıklanır:

Yeni Medya Elektronik A.Ş