Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Tasarı

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

26.02.2013 18:57 | Son Güncelleme: 26.02.2013 18:57Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Tasarı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre, halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri tesis etmeye ve bu işlemleri aynı usule tabi olarak yapmak üzere varlık kiralama şirketleri kurmaya veya kurmak üzere kamu sermayeli kurumları görevlendirmeye Bakan yetkili olacak.

Bu şirketler taşınır ve taşınmazlar ile varlıklara dayalı olarak, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası ihraç edebilecek. Bu ihraçlara konu olan varlıklar üzerinde, ihracın vadesi süresince ihraç koşullarına aykırı herhangi bir hukuki işlem tesis edilemeyecek. Bu husus, ilgili taşınmazın tapu kütüğüne şerh edilecek.

Bakan tarafından kurulmasına karar verilen ve tamamı Hazine Müsteşarlığı'na ait olan varlık kiralama şirketlerinin denetimi, Hazine Müsteşarlığı'nın denetimi çerçevesinde yapılacak. Bu şirketler, Vergi Usul Kanunu ile defter tutma ve diğer yükümlülüklerden muaf olacak. Varlık kiralama şirketlerine ait her türlü taşınmazlar, zorunlu deprem sigortasına tabi olmayacak. Varlık kiralama şirketlerine ait mallar ve varlıklar, ceza ve takip hukuku bakımından devlet malı hükümlerine tabi olacak.

Hazine garantileri ile lehine garanti sağlanan taraftan verilecek her garanti için, bir defaya mahsus olmak kaydıyla garanti edilen tutarın yüzde 1'ine kadar garanti ücreti alınacak.

Yerel yönetimler tarafından Müsteşarlık garantisi altında ihraç edilecek tahvillerin geri ödemeleri için de Dış Borç Ödeme Hesabı kurmaları zorunlu hale getirilecek.

Gerçekleştirilecek işlemler ve ihraç edilecek kira sertifikaları ile kira sertifikalarının ihracına ilişkin işlem ve kağıtlar, damga vergisi ve harçlardan, kamu idareleri ile bu idarelere bağlı kuruluşlarca döner sermaye altında alınan ücretlerden müstesna olacak.

Müsteşarlığa bağlı muhasebe birimleri hesaplarına kaydedilen menkul kıymetlerden hukuken takip kabiliyeti kalmayan veya ekonomik değeri bulunmayanların hesaplardan çıkarılmasına Bakan yetkili olacak. Hesaplardan çıkarılan menkul kıymetler, ilgili kanunda yer alan sürelere tabi olmaksızın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek.

-Bakanlar Kurulu belirleyecek-

Tam mükellef sermaye şirketlerine iştirak etmek suretiyle, finansman sağlayan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonları ile bireysel katılım yatırımcılarının yatırım yaptığı girişim şirketlerine eş finansman sağlayan ortak yatırım fonlarına kaynak sağlamak amacıyla kurulan üst fonlara, Müsteşarlık tarafından taahhüt edilecek kaynağın üst sınırını ve niteliğini, kaynak aktarılacak üst fonların, üst fonlara bağlı alt fonların ve ortak yatırım fonlarının seçim kriterlerini, yatırım yapılabilecek alanları, denetimi, taahhüt edilen tutardan kaynaklanan her türlü ücret ve masrafın üst sınırlarını ve uygulamaya ilişkin diğer hususları Bakanlar Kurulu belirleyecek.

Taahhüt edilen tutardan dönemler itibarıyla üst fona ödenecek miktarı belirlemeye ve aktarmaya Bakan yetkili olacak. Üst fonun ve alt fonun tasfiyesi veya sona ermesi durumunda Müsteşarlık tarafından üst fona aktarılan kaynakların bakiye tutarı genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Türkiye tarafından sağlanacak eş finansman ile Avrupa Komisyonu'na yapılacak iade, kur farkı, gecikme faizi ve benzeri nedenlerden doğabilecek finansman ihtiyaçları, yararlanıcılar tarafından sağlanacak. Finansman, ulusal yetkilendirme görevlisinin talebi üzerine yararlanıcılar tarafından en geç 30 gün içinde Ulusal Fona aktarılacak.

Yararlanıcıların yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri halinde, uygulama birimlerine aktarılması gereken tutarlar ile Avrupa Komisyonu'na yapılacak ödemeler için ihtiyaç duyulan kaynak, Müsteşarlığın yılı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten Ulusal Fona transfer edilecek. Avrupa Komisyonu tarafından tahsis edilen fonların Ulusal Fona transferinde gecikme yaşanması halinde, projelere ilişkin zorunlu aktarımlar için ihtiyaç duyulan kaynak, Müsteşarlığın bütçesine bu amaçla konulan ödenekten Ulusal Fona transfer edilecek.

Ulusal Fon hesaplarına aktarılan ancak kullanılmayan tutarlar, ilgili program kapandıktan sonra genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulacak ve gelir olarak dikkate alınmayacak. Bu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmayacak. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutar kalırsa gelir kaydedilecek.

Hibelerle finanse edilen yıllara sari inşaat ve onarım işleri dolayısıyla yapılacak hak ediş ödemeleri ile serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacak.

-Merkez Bankası Denetleme Kurulu-

Merkez Bankası Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilecek 4 üyeden oluşacak. Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri 2 yıl olacak. Denetleme Kurulu üyeliğine seçileceklerin yüksek öğrenim yapmış, bankacılık ve muhasebe alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şartı aranacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Denetleme Kurulu üyeleri, görev sürelerinin bitimine kadar görevlerine devam edecek.

Hazine Müsteşarlığı varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına konu olan binalar ile arazi ve arsalar tekrar ilgili kurumlara iade edileceğinden, emlak vergisinden muaf tutulacak.

Hazine nam ve hesabına yürütülen destekleme alımlarına ilişkin olarak Gayrimenkul A.Ş. tarafından yönetilen Tütün Destekleme Bilançosu, bilanço kalemlerinin anılan şirket bilançosuna devri suretiyle tasfiye edilecek.

Tasarıyla, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün görevlerini düzenleyen bentte yapılan değişiklikle, uygulama imkanı kalmayan hükümler çıkarılmak suretiyle uygulama ile mevzuat uyumu sağlanıyor.

Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün görevlerine

"bireysel katılım sermayesi" ve "mali sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak" ibareleri ekleniyor.

Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için, atamanın yapıldığı tarihte Müsteşarlık merkez teşkilatı birimlerinde en az 3 yıldan beri görev yapmış olmak zorunluluğu Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdürlerde olduğu gibi Kurul Başkanları için de aranmayacak.

Bu düzenlemeden önce SGK'dan İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılan tutarlar ile Hazine Müsteşarlığından İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılan devlet payı tutarlarına ilişkin fazla veya eksik ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirecek.

-Kredinin gecikme zammı tahsili yapılmayacak-

Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri'nin, 1 Mayıs 2000'den sonra kullandıkları krediler ile TEFE/ÜFE aylık değişim oranından düşük olanı basit usulde uygulanmak suretiyle hesaplanarak eklenecek tutar, ödenmesi şartıyla, bu kredilere ilişkin düzenlemenin yayımı tarihine kadar uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Tahsilinden vazgeçilen tutarlar birlikler tarafından kurum kazancına dahil edilmeyecek.

Yeniden yapılandırmadan faydalanılabilmesi için, Birlik tarafından ilgili kanun kapsamında takip edilen borçlar için ilgili vergi dairelerine, takip edilmeyen borçlar için Ziraat Bankası şubelerine, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 2 ay içinde başvuruda bulunmak gerekecek. Süresi içinde başvuruda bulunulmayan borçlar için borç ertelemesi yapılmayacak. Yeniden yapılandırılan tutar, eşit taksitler halinde yılda bir ödenecek ve ödemeler en fazla 15 yılda tamamlanacak.

Taksit tutarlarının vadelerinde kısmen veya tamamen ödenmemesi durumunda, ödenmeyen kısma gecikme zammı uygulanacak. İki taksitin arka arkaya vadesinde ve gecikme zamlarıyla birlikte tam olarak ödenmemesi halinde, yeniden yapılandırma işlemi iptal edilecek.

Haksız olarak ödendiği tespit edilen devlet katkıları, sonraki dönemlerde ödenecek devlet katkısından mahsup edilmeyecek, bunun yerine faiziyle birlikte doğrudan genel bütçeye gelir kaydedilecek. Devlet katkısının katılımcılara ödenmesi ve hak kazanılmayan tutarların devlete iadesi işlemlerinde Müsteşarlıkça iki iş gününü geçmeyecek şekilde bir nema oluşması durumunda, bu, devlet tarafından şirketlerden talep edilmeyecek.

Tasarıyla, uzun vadeli ve emekliliğe yönelik tasarrufların teşviki amacıyla, emekliliğe yönelik taahhüt ve tutarların bireysel emeklilik sistemine aktarımı için getirilen vergisel önemli avantajların, bu amaçlarla örtüşmeyecek biçimde kullanılmasının önlenmesi ve sistemden 3 yıldan önce ayrılmaların caydırılması amacıyla düzenleme yapılıyor.

Buna göre, aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde katılımcı tarafından maluliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle aktarılan birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak sistemden çıkılması durumunda, aktarım nedeniyle istisnadan yararlanılan tutar üzerinden yüzde 3,75 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak.

(sürecek)

Muhabir: Coşkun Ergül

Yayıncı: Kudret Topçu - TBMM

Hazine Müsteşarlığı, Devlet Arşivleri, Bakanlar Kurulu, Merkez Bankası, Politika, Güncel

Kaynak: AA

20.02.2020 06:59:43